7 กุมภาพันธ์ 2023
สิงคโปร์ พลิกสลัมสู่ตึกสูง 3

สิงคโปร์ ประเทศที่เจริญก้าวหน้าแห่งนี้ มีรากฐานมาจากการสร้างเมืองที่มั่นคง แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่จำกัด ประชากรหนาแน่นสูง แต่ชาวสิงคโปร์กลับเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมากถึง 90% ติดอันดับ 2 ของโลก

ข่าวธุรกิจ ซึ่งผู้ที่นำการขับเคลื่อน พัฒนาที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ คือ ‘รัฐบาล’ บทความนี้พาไปดูนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศสิงคโปร์ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง สามารถพลิกฟื้นชุมชนแออัด เปลี่ยนพื้นที่สลัมให้กลายเป็นบ้านในตึกสูงได้อย่างยั่งยืน เค้าทำได้อย่างไร?เปลี่ยนสลัมแออัด สร้างบ้านให้ประชาชนในตึกสูงสิงคโปร์ ประเทศที่มีขนาดพื้นที่เพียงแค่ครึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ราว 719 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านคน สิงคโปร์ เป็นประเทศที่เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาคดังนั้นพอเทียบจำนวนประชากรกับขนาดพื้นที่ของประเทศแล้ว ความหนาแน่นจึงสูงติดอันดับที่ 2 ของโลกเลยทีเดียว โดยอยู่ที่ 7,650 คนต่อตารางกิโลเมตร สูงกว่าฮ่องกงแต่ถ้าเทียบสภาพแวดล้อมกันแล้ว พบว่าสิงคโปร์สามารถจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอและเป็นสัดส่วนมากกว่า ไม่ได้รู้สึกแออัดหลังชนฝาเท่ากับแฟลตในฮ่องกง ส่วนบรรยากาศเมือง ตึกราบ้านช่องก็เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ชาวสิงคโปร์ก็มีสัดส่วนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมากถึง 90% ติดอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศโรมาเนียแต่กว่าที่สิงคโปร์จะสามารถบริหารจัดการที่ดิน สร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอ พัฒนาเมืองให้เจริญก้าวหน้าและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามได้อย่างทุกวันนี้ สิงคโปร์ก็เคยประสบปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลนมาก่อน เนื่องจากประชากรหนาแน่น สภาพแวดล้อมแออัด และมีชุมชนสลัมอยู่หลายแห่ง เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศที่กำลังประสบปัญหาการขยายตัวของประชากร ในขณะที่พื้นที่ของเมืองนั้นไม่เพียงพอ ทรัพยากรของประเทศมีไม่มากนักย้อนไปในปีค.ศ. 1959 ช่วงที่สิงคโปร์กำลังเริ่มก่อตั้งประเทศ หลังจากการรอดพ้นการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในช่วงเวลานั้นมีผู้คนอพยพมายังเกาะสิงคโปร์จำนวนมาก เต็มไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็น ชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวมาเลเซีย ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างคือการแยกเชื้อชาติในช่วงเวลานั้น สิงคโปร์อยู่ภายใต้การนำของ ลี กวน ยู ผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ผู้ที่ทำให้ประเทศเกาะเล็กๆ แห่งนี้กลายเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ การค้าในภูมิภาค พร้อมผงาดเป็นเสือตัวที่ 4 แห่งเอเชีย การพัฒนาประเทศของ
ลี กวน ยู มุ่งเน้นไปที่หลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในปีค.ศ. 1960 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Housing & Development Board (HDB) หรือหน่วยการเคหะแห่งชาติของสิงคโปร์ โดยจัดตั้งขึ้นมาแทนที่หน่วยงาน Singapore Improvement Trust หรือ SIT ที่เคยก่อตั้งขึ้นมาแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย จากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

สิงคโปร์ พลิกสลัมสู่ตึกสูง 3

หน่วยงาน HDB ได้ทำหน้าที่วางแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบ้านของรัฐบาลหรือที่เรียกว่า Public Housing บทบาทในช่วงแรกของ HDB ได้แก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย พลิกฟื้นพื้นที่สลัม โดยการเวนคืนที่ดินมาเป็นของรัฐกว่า 44% และได้ขยับมาเป็น 90% ในปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ข่าวธุรกิจ รัฐบาลได้แบ่งสันปันส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง สร้างพื้นที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงสร้างโครงการที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด โดยพัฒนาในรูปแบบของแฟลตหรือบ้านแนวสูง พร้อมมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่ิงอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในระยะเวลาไม่นาน รัฐบาลของลี กวน ยู สร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ฟื้นฟูความเสียหาย แก้ปัญหาคนไร้บ้านนับหมื่นคน จากเหตุการณ์เพลิงไหม้สลัมครั้งใหญ่ ในปีค.ศ. 1961แฟลตของ HDB ช่วยลดความแออัดในชุมชนได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาพื้นที่สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมืองอย่างต่อเนื่อง และได้ผลักดันให้สิงคโปร์เป็น ‘The Garden City’ สร้างพื้นที่เมืองสีเขียว ทำให้ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพลเมืองไม่กี่ปีต่อจากนั้น HDB ได้เริ่มขายโครงการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสิงคโปร์ ซึ่งขายในราคาที่จับต้องได้ ไม่แพงจนเกินไป วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยรัฐบาลได้เข้ามาควบคุมการก่อสร้าง กำหนดราคาขายและเงื่อนไขของผู้ซื้อ เพื่อไม่ให้ราคาอสังหาฯ พุ่งสูงจนเกินไป ป้องกันการเก็งกำไรผ่านไปแค่ 10 ปี HDB ได้สร้างโครงการที่อยู่อาศัยมากถึง 54,000 แห่งทั่วประเทศ จนปัจจุบันมีโครงการของ HDB มากกว่า 1.2 ล้านแฟลต ใน 24 เมืองทั่วสิงคโปร์ และอยู่ใน 3 พื้นที่นอกเกาะสิงคโปร์ สรุปคือ 80% ของที่อยู่อาศัยของประชาชนสิงคโปร์ เป็นโครงการที่พัฒนาโดยรัฐบาลทำความรู้จัก HDB Flat บ้านในตึกสูงของสิงคโปร์เกือบ 63 ปีแล้ว ที่หน่วยงานการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ HDB พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยปกติชาวสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้สูง ก็ตามมักซื้อ HDB Flat เพื่ออยู่อาศัย แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่โครงการ Public House ส่วนใหญ่ มักสร้างเพื่อคนที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก แต่สำหรับ Public House ของสิงคโปร์ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างมาเพื่อคนทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้สำหรับเหตุผลที่ทำให้ HDB Flat ได้รับความนิยม เนื่องจากราคาถูกกว่าคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดยเอกชนถึง 20-30% ในขณะที่คุณภาพดีไม่แพ้กัน บางโครงการของ HDB ได้พื้นที่ห้องกว้างขวาง ออกแบบได้อย่างเป็นสัดส่วน มีห้องให้เลือกหลายรูปแบบ หลายโครงการ และอยู่ได้หลายคน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

แนะนำข่าวธุรกิจ  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : คุณปลา iberry เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ร้านหมูกระทะ ‘ชิ้น โบ แดง’

Related News