28 พฤศจิกายน 2023

พระนครศรีอยุธยา-sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

ออกแบบ มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทย สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ เน้นย้ำ ภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม บูรณาการทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ควบคู่การสร้างคุณค่าในงานศิลปหัตถกรรมไทย นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในด้านการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะ มีขอบเขตการทำงานและภารกิจที่กว้างขึ้น โดยดูแลผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีบทบาทการดำเนินงาน 3ด้าน คือ สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน ข่าวออกแบบ ด้านการสืบสาน เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้สูญหายไป โดยผ่านกิจกรรมสำคัญในการยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งได้คัดเลือกเป็นประจำทุกปี นำมายกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จัก สร้างพื้นที่ทางการตลาดต่างๆ ให้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : กอล์ฟลุยธุรกิจแว่น โวเคธี่ช่วยออกแบบ